EN

光子治疗仪Aladdin-A1用户安装说明

步骤 1 分别取出主机、电源线、电源适配器、软垫及其它附件,与装箱清单进行核对是否齐全
图 1 主机                             图 2 电源适配器                                        图 3 软垫

图 4


图 5


光子治疗仪Aladdin-A1用户安装说明